Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2023-08-09 

W dniu 13 lipca 2023 r. Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim podpisał Umowę nr 1337/2023/Wn07/NZ-ur-lz/P o dofinansowanie, w formie pożyczki, realizacji przedsięwzięcia "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dworze Mazowieckim". Dofinansowanie w wysokości 27 963 040,00 zł  przyznanł Spółce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest główną instytucją finansującą ochronę środowiska w Polsce, w szczególności przedsięwzięcia ponadregionalne, o kluczowym  znaczeniu dla środowiska naturalnego, służące wypełnieniu przez Polskę zobowiązań, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Do priorytetowych zadań Narodowego Funduszu należą: ochrona atmosfery, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami, ochrona powierzchni ziemi oraz ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

Narodowy Fundusz dysponuje środkami krajowymi, na które składają się  wpływy z różnego rodzaju opłat i kar środowiskowych, dotacje z budżetu państwa i wpływy operacyjne. Wydatkowanie tych środków odbywa poprzez programy priorytetowe, w trybie ciągłego naboru wniosków oraz poprzez konkursy. Beneficjenci dostają pomoc w formie bezzwrotnej (dotacje, dopłaty do kredytów) i zwrotnej (pożyczki, wsparcie kapitałowe).

Narodowy Fundusz zarządza także środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz 2014-20 oraz Programu LIFE. Jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) zarządza środkami, pozyskanymi przez Polskę ze sprzedaży na międzynarodowym rynku nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych w ramach protokołu z Kioto.

Narodowy Fundusz wspiera projekty o ogromnej skali zróżnicowania – od domowych mikroźródeł energii po kompleksowe projekty infrastrukturalne, służące setkom tysięcy mieszkańców. Wśród beneficjentów znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Narodowy Fundusz sukcesywnie rozszerza swoją działalność na obszar pozafinansowy, prowadzi działania służące budowaniu i rozwijaniu kompetencji, związane z przygotowaniem rynku na odbiór różnych form dofinansowania.

Wszystkie informacje na temat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdują się na stronie www.gov.pl/web/nfosigw
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia