Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferta » Jak się przyłączyć

Jak się przyłączyć

KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA SPRAW ZWIĄZANYCH Z PODŁĄCZENIEM BUDYNKU DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM.

 1. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej.

W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci należy wystąpić z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów uzbrojenia terenu, w skali 1:500 oraz przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, (do wglądu).

 1. Opracowanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego.

Po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci, należy opracować dokumentację techniczną przyłączy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi w budownictwie przepisami, a następnie przedłożyć w ZWiK, celem uzgodnienia.

 1. Podpisanie umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

Po uzgodnieniu projektu Wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić do Zakładu z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej, celem podpisania umowy przed przystąpieniem do realizacji budowy przyłącza.   

 1. Realizacja budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
   
  1. Budowa przyłącza we własnym zakresie pod bezpłatnym nadzorem ZWiK,
  2. Powierzenie budowy przyłącza firmie specjalistycznej, pod bezpłatnym nadzorem ZWiK,
  3. Zlecenie budowy przyłącza do Zakładu.
    
 2. Zgłoszenie przyłączy w Zakładzie do odbioru.

W celu zgłoszenia wykonanych przyłączy do odbioru należy wystąpić do Zakładu z wnioskiem o ostateczny odbiór przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego.

 1. Po odebraniu robót przez inspektora nadzoru  ZWiK, Wykonawca opracuje dokumentację  powykonawczą, która powinna zawierać:
   
  1. protokół odbioru robót,
  2. badania laboratoryjne wody /sanepid/ wymagane w przypadku budowy sieci wodociągowej lub przyłącza wodociągowego.,
  3. jeden egz. inwentaryzacji geodezyjnej  wykonanego przewodu /projekt techniczny z naniesionymi zmianami, które wynikły podczas jego realizacji,
  4. bardzo dokładny szkic wykonanego przewodu z domiarami /zasuwy, hydranty, załamania  trasy, trójniki, studnie itp./ do istniejących punktów stałych.
  5. Wypełnione oświadczenie o materiałach użytych do budowy przyłącza.

W przypadku trasy przewodu biegnącego wzdłuż różnych ulic szkice należy wykonać dla każdej z ulic oddzielnie.

 1. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

Dostawa wody, odbiór ścieków jest możliwa wyłącznie po zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z Zakładem. 

 

 

 

 

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia