Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Dostępność

Deklaracja dostępności

2020-10-05 10:42:26

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zwikndm.pl, której administratorem jest ZWiK Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2005-06-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, niestety nie zawsze jest to możliwe (jak w przypadku wzorów umów i wniosków). Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury)  lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • grafiki nie posiadają opisu słownego (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kowalska, email: bkowalska@zwikndm.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 775 73 38 wew. 519. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku nie posiada schodów, bądź innych barier mogących stanowić problem dla osób ze szczególnymi potrzebami.  
 • Budynek, w którym mieści się siedziba Spółki, wybudowany został w latach 60 - tych jest piętrowy, niestety nie ma możliwości przebudowy pionowych ciągów komunikacyjnych, bądź montażu windy (dźwigu osobowego). Funkcjonuje tylko jedna (wąska) klatka schodowa. Spółka posiada wdrożone procedury organizacyjne, które umożliwiają obsługę osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym dla nich zakresie, na parterze budynku (w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym).
 • Przed wejściem do budynku umieszczono dzwonek, informujący odpowiedniego pracownika o przybyciu Klienta ze szczególnymi potrzebami. 
 • Miejsca parkingowe dla Klientów znajdują się bezpośrednio przy budynku, wyznaczono miejsce prarkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.
 • Niie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2024, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia