Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferta » Taryfy

Taryfy obowiązujące od 01 czerwca 2018 r. do 31.05.2021

Informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

Treść decyzji zatwierdzającej wysokość cen i stawek opłat (na 3 kolejne lata) do podrania TUTAJ.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzone taryfy obowiązywać będą od dnia 01 czerwca 2018 r.  
 

Wielkość cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odowiązująca w okresie od 01 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r. (od 25 do 36 miesiąca od dnia ogłoszenia), zgodnie z  Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jest następująca: 

 

Wyszczególnienie

Taryfa wielkość cen i stawek
zł/odbiorcę/m-c

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaje cen i stawek

Netto

Brutto
/8% VAT/

 

1.

Grupa 1

Gospodarstwa domowe - budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne.
cena wody (zł/m3)
3,10
3,35
cena ścieków (zł/m3) 7,61 8,22
stawka opłaty abonamentowej woda(zł) 3,90 4,21
stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł)
3,90
4,21

 

 

2.

Grupa 2

 Wielorodzinne budynki mieszkalne, wielolokalowe (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe)  instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno- bytowym oraz użytkownicy lokali usługowych i handlowych
cena wody (zł/m3)
3,10
3,35
cena ścieków (zł/m3) 7,61 8,22
stawka opłaty abonamentowej woda (zł) 3,90 4,21
stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł) 3,90 4,21

 

 

3.

Grupa 3

Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, zakłady przemysłowe pozostałe i pozostałe usługi –  zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne.
cena wody (zł/m3
3,10
3,35
cena ścieków (zł/m3) 7,61 8,22
stawka opłaty abonamentowej woda (zł) 3,90 4,21
stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł)
3,90
4,21
4.

Grupa 4

Gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, zasilania fontann oraz za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej.
cena wody (zł/m3)
3,10
3,35
stawka opłaty abonamentowej woda (zł) 3,90
4,21

 

Opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, przekroczenie warunków uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń).

  1. Warunki jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.
  • ścieki nie mogą zawierać odpadów stałych oraz substancji samozapalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu wynosi mniej niż 85oC,
  • dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych ustalone zostały na podstawie wymagań technologicznych Oczyszczalni ścieków "Południe" i rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 136 poz. 964 z 2006 r.)
 
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Lp.

Wskaźniki

Jednostka stężenia

Stężenia dopuszczalne

A. Podstawowe
1. Odczyn  pH od 6,0 do 9,5
2. BZT5 mgO2/l ≤ 700,0
3. ChZT mgO2/l ≤ 1000,0
4. Zawiesina ogólna mg/l ≤ 500,0
5. Azot ogólny mgN/l ≤ 65,0
6. Azot amonowy mgNH4/l ≤ 45,0
7. Fosfor ogólny mgP/l ≤ 20,0
8. Subsatncje ekstrachujące się eterem naftowym mg/l ≤ 100,0
9. Substancje rozpuszczalne mg/l ≤ 1000,0
10. Detergenty mg/l ≤ 10,0
11. Siarczany mgSO4/l ≤ 500,0
12. Chlorki mgCl/l ≤ 400,0
13. Żelazo ogólne mgFe/l ≤ 10,0
14. Substancje ropopochodne mg/l ≤ 10,0
15. Chlor pozostały mgCl/l ≤ 5,0
16. Siarczki mgS/l ≤ 1,0
17. Fenole lotne mg/l ≤ 15,0
B. Niebezpieczne
18. Cyjnaki wolne mgCN/l ≤ 0,5
19. Cyjanki ogólne mgCN/l ≤ 5,0
20. Ołów mgPB/l ≤ 1,0
21. Rtęć mgHg/l ≤ 0,1
22. Miedź mgCu/l ≤ 0,2
23. Cynk mgZn/l ≤ 1,0
24. Kadm mgCd/l ≤ 0,4
25. Chrom ogólny mgCr/l ≤ 2,0
26. Chrom /IV/ mgCr/l ≤ 0,5
27. Nikiel mgNi/l ≤ 1,5
28. Suma metali ciężkich mg/l ≤ 5,0

2. Przekroczenia jakości ścieków

W przypadku sptwierdzenia przekroczen w jakości ścieków, w stosunku do stężeń dopuszczalnych, oplata zostaje zwiększona w zależności od stopnia przekroczenia jakiegokolwiek wskaźnika zanieczyszczenia określonego w taryfach i Załączniku nr 1 do umowy w następującym stopniu:

  • przekroczenie do 20% -  oplata bazowa (tj. cena 1 mścieków pomnożona przez ilość ścieków ) wg obowiązującej taryfy
  • przekroczenie od 20 do 100% - opłata bazowa wg obowiązującej taryfy x 1,5
  • przekroczenie powyżej 100% - opłata bazowa wg obowiązującej taryfy x 2

Podstawą stwierdzenia ewentualnych przekroczeń są wyniki badań ścieków pobieranych kontrolnie co najmniej raz w miesiącu (według harmonogramu ustalonego przez ZWiK Sp. z o.o. i labolatorium akredytowane) w studni rewizyjnej w obecności przedstawiciela Dostawcy ścieków.Badania wykonywane są  wykonane w laboratorium posiadające akredytację.

W przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się wskaźnik o najwyżśzym stopniu przekroczenia.

Koszt wszelkich analiz ścików w przypadku nie stwierdzenia przekroczeń wyników określonych w taryfach i Załączniku nr 1 do umowy pokrywa Odbiorca ścieków. Jeżeli nastąpi przekroczenie jakiegokolwiek wskaźnika określonego w w Załączniku nr 1 do Umowy koszt analiz tych ścieków pokrywa Dostawca ścieków.

Wielkość przekroczonego ładunku zanieczyszczen wylicza się z ilości ścieków jakie zostały odprowadzone za okres rozliczeniowyz poprzedniego miesiąca.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2023, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia