Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi » Przetargi zakończone

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim

2018-02-21 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania  "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane opisane szczegółowo w SIWZ rozdział III. 
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, w sekretariacie (I piętro) do dnia 08.03.2018 r. do godz. 12:00 
 3. Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wpłacić do 08.03.2018 r. do godz. 12:00
 4. Termin realizacji zamówienia:
  a) zakończenie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem - do dnia 30.06.2018 r.
  b) opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
      do dnia 30.07.2018 r.
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu opisuje szczegółowo SIWZ, rozdział I.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do 08.03.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, sala konferencyjna (I piętro) 
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena 90%, okres rękojmi i gwarancji 10 %
 8. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 9. Warunki zamówienia do sporządzenia oferty tj. SIWZ oraz Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. (pok. nr 1) lub pobrać ze strony internetowej. Ponadto informacje uzyskac można pod nr telefonu 22 775 73 38 wew. 519.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych

 

Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

UWAGA!!

Informujemy, iż wydłużeniu - do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 12:00 ulega termin składania ofet w niniejszym postepowaniu.
Tym samym wydłużeniu ulega termin wpłaty wadium - do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 12:00 
oraz termin otwarcia ofert - do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 12:30.

 

 

 

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2023, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia