Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi » Przetargi zakończone

Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Południe w Nowym Dworze Mazowieckim

2017-11-30 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Gen. Berlinga 100, informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim” na wybór wykonawcy usługi „Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „POŁUDNIE” w Nowym Dworze Mazowieckim”.

 

1.Przedmiotem zamówienia są usługi opisane szczegółowo w SIWZ rozdział III.

2.Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Gen. Berlinga 100 Nowy Dwór Mazowiecki, w sekretariacie I piętro do 18.12.2017 r. do godz. 12:00

3.Wadium w wysokości 6 000,00 zł należy wpłacić do dnia 18.12.2017 r. do godz. 12:00

4.Termin realizacji Zamówienia: rozpoczęcie 01.02.2018 r., zakończenie 31.01.2020 r.

5.Opis warunków udziału w postępowaniu opisuje szczegółowo SIWZ rozdział I.

6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gen. Berlinga 100 Nowy Dwór Mazowiecki, sala konferencyjna I piętro

7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena 100%

8.Termin związania ofertą – 30 dni.

9.Warunki zamówienia do sporządzenia oferty, tj. SIWZ oraz Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim” można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. lub pobrać ze strony internetowej: www.zwikndm.pl, informacje udzielane są również w pokoju nr 1.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonychul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2023, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia