Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi » Przetargi zakończone

Zaprojektowanie i budowa zbiornika wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Warszawska w Nowym Dworze Mazowieckim

2017-03-06 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania pt. "Zaprojektowanie i budowa zbiornika wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Warszawska w Nowym Dworze Mazowieckim" 

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi i roboty budowlane opisane szczegółowo w SIWZ rozdział III. 
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gen. Berlinga 100, Nowy Dwór Mazowiecki, w sekretariacie (I piętro) do dnia 17.03.2017 r. do godz. 12:00 
 3. Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić do 17.03.2017 r. do godz. 12:00
 4. Termin realizacji zamówienia: nie więcej niż 5 miesięcy od daty podpisania Umowy z Wykonawcą. 
  Termin wykonania przedmiotu umowy tj. wykonanie robót oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na użytkowanie zbiornika wody pitnej: nie więcej niż 7 miesięcy od podpisania Umowy z Wykonawcą.
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu opisuje szczegółowo SIWZ, rozdział I.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do 17.03.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, sala konferencyjna (I piętro) 
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena 90%, okres gwarancji 10 %
 8. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 9. Warunki zamówienia do sporządzenia oferty tj. SIWZ oraz Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. lub pobrać ze strony internetowej.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych

 

Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2023, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia